Amir Muharemović

Amir Muharemović

  • Position:NOVEGENERACIJE
  • E-Mail:ZVORNIK

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Početkom 2014. godine kao 30-to godišnjak, na prijedlog ekspertne Vlade TK-a, a kao stručnjak iz oblasti socijalne zaštite, biva biran za direktora JU Dom za djecu bez roditeljakog staranja Tuzla, u momentima kada taj dom potresaju brojne afere i kada je dom predstavljao sivilo grada. Dolaskom na čelo ustanove uvodi novi koncept rada, otvara Dom prema lokalnoj zajednici, pokrece procese transformacije Doma, uvodi niz novih usluga od opce koristi za lokalnu zajednicu. Dom dovodi do respektabilne institucije, u potpunosti otvorenu javnosti, razbija stigmu djece iz Doma i stvara uslove boravka djece do zavidnog nivoa. Nakon krace pauze, ponovo se 2021., kao vd direktor vraca na celnu poziciju ove ustanove i vec pravi nove znacajne pomake u razvoju Doma kao institucije i samog sistema socijalne zaštite na Tuzlanskom kantonu.

Koji cilj želi da ostvari?

Unaprijediti sistem socijalne zastite na podrucju TK-a u aspektu brige o djeci, na nacin da se sprijeci izdvajanje djece iz porodica pod rizikom od razdvajanja kroz razvoj preventivnih servisa. Svoj djeci na TK-a obezbijediti besplatan sistem zdravstvene zastite do 18-te godine te omoguciti djeci iz porodica u stanju socijalne potrebe isti tretman kao i ostaloj djeci u TK-a. (Postoje aktivne inicijative i razumni zahtjevi prema Vladi TK-a koje je uputio nominovani)

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Istaknuti radnik o oblasti socijalne zastite,
Učešće u izradi Zakona o Hraniteljstvu FBiH,
Aktivan učesnik u donošenju niza akata od općeg interesa, prvenstveno koji se tiču zaštite djece,
Aktivan učesnik u donošenju niza protokola o postupanju na području TKa u pogledu zastite djece,
Istaknuti ucesnik u donosenju plana transformacije domova za djecu bezvroditeljskog staranja za podrucje cijele BiH. (Dom u Tuzli prvi je u procesu transformacije domova i lider u sprovedbi plana transformacije u skladu sa zahtjevima EU)