Dr.sc. Amra Imširagić

Podržite Dr.sc. Amra Imširagić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: TUZLA

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Rođena u Tuzli. Osnovnu, srednju školu završila u Tuzli. Nakon završene srednje škole, upisuje Defektološki fakultet i završava kao prvi dipl. defektolog surdoaudiolog. 2005 godine upisuje magistarski studij u Sarajevu na Fakultetu političkih nauka, odsjek: Socijalnog rada i završava prva u generaciji, te stiče zvanje: magistra socijalnog rada. Magistrirala na temu: “Socio-epidemiloški aspekti ovisnosti o psihoaktivnim supstancima među djecom i adolescentima na području Tuzlanskog kantona“. 2008. godine upisuje doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Banja Luci na odsjeku: „Pedagogije“ i stiče zvanje doktora pedagoških nauka. Doktorirala na temu:“Vršnjačko nasilje i njegove posljedice po djecu s posebnim potrebama. Zaposlena u JU.“Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“. Stekla zvanje profesora savjetnika s najvećim brojem bodova od svih nastavnika i stručnih suradnika sa područja Tuzlanskog kantona. Od 1.10.2021. godine bila vršilac dužnosti direktora JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli. Od 2012- 2018. godine angažovana kao viši asistent – stručni suradnik na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Od 2015- 2017. godine angažovana kao profesor na Visokoj međunarodnoj školi u Cazinu na studijskim programima: „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, „ Socijalni rad“ i „Pedagogija“.
Autor 40 naučnih radova objavljenih na području Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva: Srbija, Hrvatska, Italija, Amerika… Autor i koautor 60 stručnih radova. Izlagač na mnogobrojnim konferencijama, okruglim stolovima, naučnim skupovima. Organizator okruglog stola povodom 3. decembra Dana invalida u Cazinu i Tuzli na temu:“ Inkluzija učenika s posebnim potrebama- stanje, perspektive, mogućnosti“. Autor, edukator i kordinator na mnogobrojnim projektima odobrenim od Federalnog ministarstva obrazovanja na teme:“Rad sa djecom s posebnim potrebama“: „Edukacija roditelja romske nacionalnosti o važnosti obrazovanja“, „Preventivni programi vršnjačkog nasilja“, „Edukacija nastavnika za učenje znakovnog jezika“… Certificirani trener CIVITASA, te od strane Pedagoškog zavoda Tuzla angažovana za obuku nastavnika i stručnih suradnika iz predmeta:“Građansko obrazovanje“. Autor priručnika : „Smjernice nastavnicima za rad s djecom s posebnim potrebama“; “Inkluzivni pristup u građanskom obrazovanju; „Riznica znanja (radni listovi za djecu s posebnim potrebama u inkluzivnom procesu)“, Priručnika za nastavnike za rad sa djecom oštećenog sluha:“ „Učimo prirodu“- priručnik i radni listovi“, svi pojmovi predstavljeni su dvoručnom abecedom, prvi takve vrste na prostorima ex Jugoslavije. Autor udžbenika za studente:“ Integrativna pedagogija – odgojno-obrazovni rad sa djecom s posebnim potrebama“, „Neverbalna komunikacija- Šta nastavnik kaže- kada ništa ne kaže“. Autor „Slovarice“ (abeceda i azbuka) za učenike oštećenog sluha. Autor udžbenika za učenike oštećenog sluha:“Početnica“ (priručnik i radni listovi) za učenike oštećenog sluha 1. razreda odobrenih kao priručnici za rad sa učenicima oštećenog sluha od strane Pedagoškog zavoda USK. Edukator na prostoru Bosne i Hercegovine, Sandžaka na teme:“Rad sa djecom s posebnim potrebama“, „Vršnjačko nasilje i programi prevencije“. 2018. godine ispred COI:“Step by step“ nominovana među deset najboljnih stručnih suradnika Bosne i Hercegovine. Dobitnica mnogobrojnih zahvalnica, plaketa i priznanja: Zlatnu plaketu za podršku rada udruženja „Osmijeh plus“ Olovo 2014. godine i 2017. godine…Član mnogobrojnih svjetskih fondacija za nastavnike, ali i pjesnike, 2019. godine proglašena od Asocijacije najboljih nastavnika iz Beograda kao najbolji nastavnik ispred Bosne i Hercegovine. 2021. godine u organizaciji FORMOST FONDACIJE iz Pakistana u koautorstvu sa Mr. sc. Damirom Gazdićem stručni rad pod nazivom:“Značaj i uloga znakovnog jezika u redovnim školama“, proglašen najboljim stručnim radom.
2021. izdala prvu zbirku pjesama pod nazivom:“Ruže u srcu“. Dobitnica nagrada za objavljene pjesme u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumunjskoj…. U avgustu 2021.godine izdala knjigu:“Kako smo uništili djecu 21.vijeka?“
2021. ambasador za Bosnu i Hercegovinu 21 ST DIGI Skilliz iz Nigerije. Učesnica mnogobrojnoh webinara na engleskom jeziku, mnogobrojnih zemalja u svijetu.
2021. osvojila nagradu GLOBAL TEACHER AWARD iz Indije.
U januaru 2022. godine objavila je rad za konkurs za :“Najbolji stručni rad iz oblasti obrazovanja u koatorstvu sa Linda Uche Okpala iz Nigerije pod nazivom:“ Inclusion of hearing impaired students in COVID-19 conditions“, proglašen je najboljim radom iz oblasti inkluzije. U organizaciji 21 ST DIGI SKILLZ iz Nigerije.

Koji cilj želi da ostvari?

 Želi da sva djeca oštećenog sluha imaju adekvatan pristup u inkluzivnom obrazovanju. Napisala je priručnike iz Početnice knjiga i radni listovi na dvoručnoj abecedi, Moja okolina na dvoručnoj abecedi, Slovarica na dvoručnoj abecedi _ latinica i ćirilica, slikovnicu “Ružno pače na dvoručnoj abecedi, Osnove znakovnog jezika sa DVD. Držala je besplatna predavanja za rad sa učenicima oštećenog sluha i priručnike poklanjala školskim bibliotekama. Iako je izdavnje knjiga, priručnika sve sama finansirala. Želim istaći da želi osvojiti najveću nagradu iz oblasti obrazovanja GLOBAL PRIZE koja je novčana i dio sredstava pokloniti učenicima oštećenog sluha, slabog materijalnog stanja.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

1.Udruženje roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“ Olovo-Zlatnu plaketu za podršku rada udruženja,3. 12. 2014.godine.
2.Udruženje roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“ Olovo,Počasni član udruženja,12.1.2015.godine.
3.Udruženje roditelja, invalidnih osoba i djece sa posebnim potrebama „Osmijeh“ Olovo,Zlatnu plaketu za podršku rada udruženja,3.12. 2017. godine.
4.NVO „COI STEP BY STEP“, Nominirana za najboljeg stručnog suradnika na svim nivoima obrazovanja,decembar, 2018. godine, Sarajevo.
5.Najbolji nastavnik ex Yugoslavije za Bosnu i Hercegovinu, ANN EX Yugoslavia- Beograd,2.6.2019.godine.
6.Nagrada za najbolje nastavničko stvralaštvo_ knjige za djecu oštećenog sluha,ANN EX Yugoslavia- Beograd,2.6.2019.godine..
7.Oustading teacher 2021.,UNITED NATIONS, 5.October 2021.
8.GLOBAL TEACHER AWARD 2021 , AKS,October,24.2021. India.

Podržite Dr.sc. Amra Imširagić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Obrazovanje