Saša Delić

Podržite Saša Delić na Facebook-u:
Glasanje je završeno

*NAPOMENA: Moguće je iskoristiti jedan glas unutar jedne kategorije

Mjesto prebivališta: LUKAVAC

Kratka priča o kandidatu/kinji (kratka biografija)

Rođen je 25. januara 1976. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio u Tuzli, a zatim i gimnaziju „Meša Selimović“, takođe, u Tuzli. Obje škole je završio odličnim uspjehom.
Školske 1998/1999 godine je upisao Defektološki fakultet (sada Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). 31. januara 2003. godine na Katedri za oligofrenologiju Defektološkog fakulteta je odbranio diplomski rad i time stekao pravo na stručni naziv-diplomirani defektolog-oligofrenolog. U toku studija je ostvario natprosječan uspjeh. Dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli i to školske 2000/2001 i 2001/2002 godine.
Po završetku studija je upisao postdiplomski studij na matičnom fakultetu, područje Oligofrenologija.
7. novembra 2008. godine je magistrirao i stekao pravo na naučni stepen magistra društvenih nauka iz područja oligofrenologije. Bio je izabran u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast „Mentalna retardacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu bez zasnivanja radnog odnosa za vrijeme od pet godina.
29. septembra 2016. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je doktorirao i stekao pravo na naučni stepen doktora defektoloških nauka.
Od 1. septembra 2003. godine do 6. februara 2006. godine je radio u Osnovnoj specijalnoj školi u Zenici, a od 7. februara 2006. godine i danas radi u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli (vaspitač u internatu Zavoda, nastavnik defektolog u razrednoj nastavi, nastavnik defektolog u predmetnoj nastavi, nastavnik defektolog u produženom stručnom defektološkom tretmanu za osobe sa autizmom, nastavnik defektolog u grupi učenika sa umjerenom i težom intelektualnom ometenošću i kombinovanim smetnjama). U svom radu postiže zapažene rezultate, svaki puta je ocijenjen ocjenom „naročito se ističe“.
2009. godine je stekao više stručno zvanje-profesor mentor, a 2013. godine više stručno zvanje-nastavnik savjetnik. Držao je ogledne časove studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te kao nastavnik savjetnik je pomagao i pomaže pripravnicima u procesu njihovog osposobljavanja za samostalni vaspitno-obrazovni rad.
Učesnik je mnogih naučno-stručnih skupova, kako domaćeg, tako i međunarodnog karaktera te organizator i učesnik okruglih stolova koji se tiču problematike osoba sa smetnjama u razvoju. Autor i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova koje je izlagao na pomenutim skupovima. Takođe, učestvuje u projektima nevladinih organizacija koji su od značaja za obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju generalno.
Učestvovao je i u izradi CD-a pod nazivom „ABC igra“, u izradi brošure u kojoj su predočena iskustva proistekla iz neposrednog rada sa osobama sa smetnjama u razvoju, tačnije, sa osobama sa intelektualnom ometenošću. Takođe, učestvovao je i učestvuje u izradi časopisa pod naslovom „Školske priče“. Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika pomenutog časopisa, kao i član Redakcijskog odbora. Bio je urednik emisije “Defektološki susreti utorkom” u organizaciji Društva defektologa Vojvodine te član Redakcijskog odbora časopisa „Osmjeh plus“. Koautor je i vježbanki „Zabavna školica“ i „Zabavna školica 2“. Takođe, bio je član Naučnog i Organizacionog odbora Publikacije projekta „Naučno-istraživački kamp za mlade 2016.“, a bio je i koordinator istoimenog projekta ispred ustanove u kojoj je zaposlen.
Član je Prvostepene stručne komisije za procjenu sposobnosti i određivanje podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama. Bio je član Komisije za polaganje stručnog ispita za stručna zvanja edukator-rehabilitator i defektolog-oligofrenolog duži niz godina. Takođe, bio je član Komisije za izradu nastavnih planova i programa za specijalni odgoj i obrazovanje po koncepciji devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Učestvovao je i u radu na izmjenama i dopunama Programa osnovnog odgoja i obrazovanja učenika sa autističnim poremećajima, kao i na izradi Selektivnog programa za rad preko raspusta sa autističnim učenicima i izradi Programa produženog stručnog defektološkog tretmana za autistične učenike.
Saradnik je Biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske. Član je Udruženja defektologa KS “STOL”, Društva defektologa Vojvodine, Alijanse prosvetitelja Srbije i Udruženja balkanskih umetnika. Piše poeziju. Neke pjesme su mu već objavljene u zajedničkim zbornicima pjesama i u online časopisima. Dobitnik je nagrade za pjesmu iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na međunarodnom konkursu „ U čast učitelju“, a u povodu Dana učitelja, dok je krajem 2021. godine dobio nagradu za poeziju za djecu na Međunarodnom festivalu savremenih kratkih književnih formi u organizaciji makedonskog INAKU instituta. U 2020. godini je dobio “Nagradu za najinovativnije nastavnike” u organizaciji Step by Step, a u 2021. godini je dobio priznanje “Najaktivniji član u 2021. godini” od strane Društva defektologa Vojvodine te priznanje “Vitez tolerancije” od strane udruženja “Vitezovi tolerancije”. Iste godine je izabran u nastavno-naučno zvanje docenta.
Sertifikovani je nastavnik građanskog obrazovanja u srednjim školama. Trener je Osnova demokratije, Projekta građanin, Kulture sjećanja (Sjećanje u pokretu) i Karl Popper policy debatnog formata. Učestvovao je na Ljetnoj školi demokratije u Brčkom u ulozi trenera više puta kao i u projektu Nansen dijalog centra iz Sarajeva “Moj ustav za sve” u okviru kojeg je vodio sekciju pod istim nazivom u ustanovi u kojoj radi, a već duži niz godina vodi Debatnu sekciju. Bavi se društveno-korisnim radom. Živi u Lukavcu.

Koji cilj želi da ostvari?

Generalni cilj mu je da se nastavi baviti prosvjetiteljskim, naučno-istraživačkim i društveno-korisnim radom. Želi da svojim djelovanjem da svoj doprinos unapređivanju obrazovanja u pravcu savemenih tokova te u “činjenju” ovih prostora ugodnijim mjestom za život.

Koja su mjerljiva postignuća kandidata/kinje

Januara 2021. izabran je u nastavno zvanje docenta, dok je u februaru 2021. godine, kao gost, učestvovao u emisiji „Defektološki susreti utorkom“, u organizaciji Društva defektologa Vojvodine, govoreći na temu profesionalnog sagorijevanja i zamora kod defektologa.
U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli, ustanovi u kojoj radi, je i tokom ove godine bio voditelj Debatne sekcije. U školskoj 2021/2022 godini je i predsjednik Aktiva grupa za učenike sa umjerenom i težom intelektualnom ometenošću i kombinovanim smetnjama. Kroz sekciju sa učenicima se bavio pitanjima identiteta, ljudskih i dječjih prava, nasilja i prevencije istog. Bavili su se i mirovnim aktivizmom. Prikladno su obilježavali i obilježavaju neke značajne datume. Ne manje važno, sa učenicima promoviše univerzalne ljudske vrijednosti i uči ih kako da argumentovano debatuju.
U okviru programa „ETOS inicijative“ tokom Kampanje 16 dana aktivizma obavljao je poslove koordinatora i realizovao je aktivnosti na izradi likovnih radova na temu „Stop nasilju nad ženama“ te aktivnosti na organizovanju i realizaciji radionice za roditelje „Posljedice pandemije COVID 19 na porodicu djeteta sa teškoćama u razvoju“.
U periodu od septembra 2021. godine do decembra 2021. godine bio je urednik drugog serijala emisija „Defektološki susreti utorkom“ u organizaciji Društva defektologa Vojvodine.
Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika te član Redakcijskog odbora časopisa “Školske priče“ čiji je izdavač ustanova u kojoj radi.
Tokom decembra 2021. godine, u organizaciji CIVITAS-a BiH je, u ulozi trenera, održao radionice za učenike osnovnih škola iz BiH iz građanskog obrazovanja. U istom periodu je učestvovao u međunarodnom projektu „Darovanje, radovanje-novogodišnje uljepšavanje“.
Bio je član Komisije za ocjenu najinovativnijih nastavnih praksi u 2021. godini, u organizaciji Step by Step.
Aktivni je učesnik međunarodnog projekta „Super schools“ kojim se uspostavlja saradnja te razmjena nastavnika i učenika iz ustanove u kojoj radi i slične ustanove iz Kraljeva.
U svojstvu autora i koautora je tokom 2021. godine objavio nekoliko naučnih i stručnih radova. U organizaciji makedonskog INAKU instituta na Međunarodnom festivalu savremenih kratkih književnih formi dobitnik je nagrade za poeziju za djecu. Takođe, dobitnik je većeg broja diploma, pohvala i zahvalnica za objavljene pjesme.
Mentor je većeg broja pripravnika u procesu osposobljavanja za samostalan rad, pružajući im svesrdnu podršku.

Podržite Saša Delić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Obrazovanje